Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Regulaminy

Regulamin pomocy materialnej

 

Za??cznik do Zarz?dzenia nr 31 z 1 pa?dziernika 2007 r.

 

R E G U L A M I N

 

USTALANIA WYSOKO?CI, PRZYZNAWANIA I WYP?ACANIA ?WIADCZE? POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU WARMI?SKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

 

ROZDZIA? I

ZASADY OGÓLNE

 

§ 1

 

1.      Pomoc materialna dla studentów Uniwersytetu Warmi?sko Mazurskiego w Olsztynie (zwanego dalej UWM) przyznawana jest ze ?rodków funduszu pomocy materialnej dla studentów, utworzonego przez UWM na podstawie art. 103 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z pó?n. zm.).

2.      Z funduszu o którym mowa w ust. 1 student mo?e ubiega? si? o nast?puj?ce ?wiadczenia:

1)      stypendium socjalne,

2)      stypendium na wy?ywienie,

3)      stypendium mieszkaniowe,

4)      stypendium specjalne dla osób niepe?nosprawnych,

5)      stypendium za wyniki w nauce lub sporcie,

6)      zapomogi.

3.      Student mo?e równie? ubiega? si? o pomoc materialn? ze ?rodków przeznaczonych na ten cel w bud?ecie pa?stwa w formie:

1)      stypendium ministra za osi?gni?cia w nauce,

2)      stypendium ministra za wybitne osi?gni?cia sportowe.

4.      Szczegó?owe warunki i tryb przyznawania oraz wyp?acania stypendiów ministra, o których mowa w ust. 3 reguluj? odr?bne przepisy.

 

§ 2

 

1.      ?wiadczenia, o których mowa w § 1 ust. 2 z wyj?tkiem stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie, w cz??ci odnosz?cej si? do sportu, przyznaj? Wydzia?owe Komisje Stypendialne.

2.      ?wiadczenie, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 5 w cz??ci odnosz?cej si? do sportu, przyznaje Uczelniana Odwo?awcza Komisja Stypendialna.

 

§ 3

 

1.      Wydzia?ow? Komisj? Stypendialn? na okres roku akademickiego powo?uje dziekan spo?ród studentów delegowanych przez Rad? Wydzia?ow? Samorz?du Studenckiego oraz pracowników UWM, przy czym studenci stanowi? wi?kszo?? sk?adu komisji.

2.      Nadzór nad dzia?alno?ci? Wydzia?owej Komisji Stypendialnej sprawuje dziekan.

3.      W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 2, dziekan mo?e uchyli? decyzj? Wydzia?owej Komisji Stypendialnej, niezgodn? z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.) lub z niniejszym Regulaminem.

4.      Wydzia?owa Komisja Stypendialna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego sk?adu:

1)      przewodnicz?cego,

2)      wiceprzewodnicz?cego,

3)      sekretarza.

5.      Kandydatów na poszczególne stanowiska w Wydzia?owej Komisji Stypendialnej opiniuje Rada Wydzia?owa Samorz?du Studenckiego.

6.      Uczelnian? Odwo?awcz? Komisj? Stypendialn? na okres roku akademickiego powo?uje Rektor, spo?ród studentów delegowanych przez Rad? Uczelnian? Samorz?du Studenckiego oraz pracowników UWM, przy czym studenci stanowi? wi?kszo?? sk?adu komisji.

7.      Nadzór nad dzia?alno?ci? Uczelnianej Odwo?awczej Komisji Stypendialnej sprawuje Rektor.

8.      W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 7, Rektor mo?e uchyli? decyzj? Uczelnianej Odwo?awczej Komisji Stypendialnej, niezgodn? z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.) lub z niniejszym Regulaminem.

9.      Przewodnicz?cego Uczelnianej Odwo?awczej Komisji Stypendialnej wybiera Rada Uczelniana Samorz?du Studenckiego.

10.  Uczelniana Odwo?awcza Komisja Stypendialna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego sk?adu:

1)      wiceprzewodnicz?cego,

2)      sekretarza.

11.  Decyzje Wydzia?owej Komisji Stypendialnej oraz Uczelnianej Odwo?awczej Komisji Stypendialnej zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów i podpisuj? je przewodnicz?cy komisji.

12.  Od decyzji Wydzia?owej Komisji Stypendialnej przys?uguje studentowi prawo odwo?ania si? do Uczelnianej Odwo?awczej Komisji Stypendialnej – w terminie czternastu dni od daty dor?czenia decyzji.

13.  Od decyzji Uczelnianej Odwo?awczej Komisji Stypendialnej w sprawie przyznania ?wiadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 5 w cz??ci odnosz?cej si? do sportu, przys?uguje studentowi prawo odwo?ania si? do Rektora UWM - w terminie czternastu dni od daty dor?czenia decyzji.

14.  Do decyzji podj?tych przez komisje stypendialne stosuje si? odpowiednio przepisy Kodeksu post?powania administracyjnego lub przepisy o zaskar?aniu decyzji do s?du administracyjnego.

15.  Z prac komisji stypendialnych sporz?dza si? protokó?, który podpisuj? cz?onkowie komisji obecni na posiedzeniu.

16.  Na podstawie orygina?u protoko?u komisji stypendialnej wyznaczony pracownik dziekanatu przygotowuje listy przyznanych ?wiadcze? i przedk?ada je dziekanowi.

17.  Wyp?ata przyznanych ?wiadcze? pomocy materialnej nast?puje na rachunek bankowy studenta.

18.  Organizacj? pracy komisji stypendialnych okre?laj? odr?bne przepisy.

 

§ 4

 

Terminy okre?lone w przepisach Regulaminu, dotycz?ce sk?adania wniosków o przyznanie pomocy materialnej s? terminami zawitymi, których niezachowanie powoduje wyga?ni?cie prawa do otrzymania ?wiadcze?, z wyj?tkiem sytuacji, o której mowa w § 9 ust. 6 niniejszego Regulaminu.

 

§ 5

 

1.      Student mo?e otrzymywa? stypendia, o których mowa w §1 ust. 2 pkt. 1-5 w danym roku akademickim do 10 miesi?cy.

2.      Stypendia, o których mowa w ust. 1 przyznawane s? na rok akademicki, z wyj?tkiem przypadku gdy ostatni rok studiów - zgodnie z planem studiów - trwa jeden semestr.

3.      Stypendia, o których mowa w ust. 2, wyp?acane s? co miesi?c. Pierwsze ?wiadczenia w danym roku akademickim wyp?acane s? w listopadzie. Wyp?aty ?wiadcze?, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1-5 dokonuje si? w terminie do ko?ca miesi?ca.

4.      Student kszta?c?cy si? równocze?nie na kilku kierunkach studiów mo?e otrzyma? stypendia, o których mowa w §1 ust. 2 pkt. 1-3 oraz stypendium za wyniki w nauce lub sporcie w cz??ci odnosz?cej si? do sportu, tylko na jednym z kierunków wed?ug w?asnego wyboru, a stypendium za wyniki w nauce lub sporcie w cz??ci odnosz?cej si? do nauki oraz stypendium specjalne dla osób niepe?nosprawnych na ka?dym z kierunków.

5.      Studentowi, który po uko?czeniu jednego kierunku studiów kontynuuje nauk? na drugim kierunku studiów, stypendium socjalne, stypendium mieszkaniowe i stypendium na wy?ywienie nie przys?uguje, chyba ?e kontynuuje on studia po uko?czeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytu?u magistra, jednak?e nie d?u?ej ni? przez okres trzech lat.

6.      ??czna miesi?czna wysoko?? stypendiów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1-3 i 5 nie mo?e by? wi?ksza ni? 90% najni?szego wynagrodzenia zasadniczego asystenta w poprzednim miesi?cu, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.

7.      Studentowi, który uko?czy? studia wyp?aca si?:

1)      stypendium socjalne, stypendium na wy?ywienie, stypendium mieszkaniowe oraz stypendium specjalne dla osób niepe?nosprawnych, za miesi?c, w którym odby? si? egzamin dyplomowy,

2)      stypendium za wyniki w nauce lub sporcie, jednorazowo w terminie do 30 dni od daty uko?czenia studiów.

 

§ 6

 

1.      Kwot? stypendium:

1)      socjalnego w wysoko?ci minimalnej i maksymalnej,

2)      na wy?ywienie,

3)      mieszkaniowego,

4)      specjalnego dla osób niepe?nosprawnych,

5)      za wyniki w nauce lub sporcie w cz??ci odnosz?cej si? do sportu, ustala Uczelniana Odwo?awcza Komisja Stypendialna na pocz?tku ka?dego roku akademickiego. ?rodki przeznaczone na ?wiadczenia, o których mowa w pkt. 1-3 oraz na zapomogi nie mog? by? ni?sze ni? ?rodki przeznaczone na stypendia za wyniki w nauce lub sporcie.

2.      Kwoty stypendium za wyniki w nauce lub sporcie w cz??ci odnosz?cej si? do nauki, ustalaj? Wydzia?owe Komisje Stypendialne w ramach ?rodków przyznanych na Wydzia?y.

3.      Kwota stanowi?ca 3% funduszu pomocy materialnej przeznaczonej na stypendia pozostaje w dyspozycji Uczelnianej Odwo?awczej Komisji Stypendialnej.

4.      Wydzia?owa Komisja Stypendialna dzieli kwot? przyznan? na ?wiadczenia pomocy materialnej na kierunki uwzgl?dniaj?c liczb? studentów i ich potrzeby. W uzasadnionych przypadkach Wydzia?owa Komisja Stypendialna przy podziale ?rodków uwzgl?dnia specjalno?ci.

 

 

ROZDZIA? II

WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ

 

§ 7

 

1.      ?wiadczenia, o których mowa w § 1 ust. 2, przyznawane s? przez Wydzia?owe Komisje Stypendialne oraz Uczelnian? Odwo?awcz? Komisj? Stypendialn? (stypendium za wyniki w nauce lub sporcie w cz??ci odnosz?cej si? do sportu), na pisemny wniosek studenta.

2.      przyznanie stypendiów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. 5, student mo?e ubiega? si? nie wcze?niej ni? po zaliczeniu pierwszego roku studiów.

 

§ 8

 

1.      Student traci prawo do przyznanych ?wiadcze?:

1)      z dniem uprawomocnienia si? decyzji o skre?leniu z listy studentów,

2)      w przypadku rezygnacji z kontynuowania studiów,

3)      po zdezaktualizowaniu si? przynajmniej jednego z warunków przyznania pomocy materialnej,

4)      w przypadku rezygnacji z otrzymywanych ?wiadcze?,

5)      gdy zosta? zawieszony w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej,

6)      po wymierzeniu kary prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej,

7)      gdy uzyska? pomoc materialn? na podstawie nieprawdziwych danych.

W okresie odbywania studiów w innej uczelni w ramach programów wymiany studentów, student zachowuje prawo do otrzymywania ?wiadcze? pomocy materialnej, przy czym prawo do otrzymywania stypendium mieszkaniowego zachowuje, je?eli spe?nia warunki okre?lone w § 10 ust. 2.

 

ROZDZIA? III

STYPENDIA SOCJALNE,

STYPENDIA NA WY?YWIENIE, STYPENDIA MIESZKANIOWE

 

§ 9

 

1.      Student znajduj?cy si? w trudnej sytuacji materialnej mo?e otrzyma? stypendium socjalne, stypendium na wy?ywienie i stypendium mieszkaniowe.

2.      Wysoko?? dochodu uprawniaj?cego studenta do ubiegania si? o stypendium socjalne, stypendium na wy?ywienie i stypendium mieszkaniowe ustala Uczelniana Odwo?awcza Komisja Stypendialna, z tym ?e miesi?czna wysoko?? tego dochodu na osob? w rodzinie studenta nie mo?e by? ni?sza ni? kwota o której mowa w art. 8 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spo?ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z pó?n. zm.) oraz wy?sza ni? suma kwot okre?lonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o ?wiadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z pó?n. zm.).

3.      Wysoko?? stypendium socjalnego ustalana jest w zale?no?ci od dochodu, o którym mowa w § 9 ust. 2. Sposób obliczenia wysoko?ci stypendium socjalnego okre?la Uczelniana Odwo?awcza Komisja Stypendialna na pierwszym posiedzeniu w danym roku akademickim, uwzgl?dniaj?c regulacje ust. 4.

4.      Minimalna kwota stypendium socjalnego wynosi 10% dochodu, o którym mowa w ust. 2.

5.      Student ubiegaj?cy si? o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium na wy?ywienie i stypendium mieszkaniowego, sk?ada we w?a?ciwym dziekanacie wniosek wraz z dokumentami uzasadniaj?cymi przyznanie okre?lonych form pomocy materialnej, w terminach:

1)      do 20 pa?dziernika – w semestrze zimowym,

2)      do 1 marca – w semestrze letnim, je?eli studia rozpoczynaj? si? od semestru letniego danego roku akademickiego.

6.      W uzasadnionych przypadkach, w szczególno?ci w przypadku pogorszenia sytuacji materialnej rodziny na skutek utraty dochodu, wniosek o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium na wy?ywienie i stypendium mieszkaniowego mo?e by? z?o?ony po up?ywie terminu, o którym mowa w ust. 5.

7.      W przypadkach, o których mowa w ust. 6, prawo do stypendium ustala si? w sposób nast?puj?cy:

1)      za miesi?c, w którym z?o?ono kompletny wniosek, gdy wp?yn?? on do dziekanatu wydzia?u do 10 dnia ka?dego miesi?ca,

2)      od nast?pnego miesi?ca, gdy kompletny wniosek wp?yn?? do dziekanatu wydzia?u po 10 dniu ka?dego miesi?ca.

8.      Pracownik dziekanatu zobowi?zany jest do sprawdzenia kompletno?ci dokumentacji wniosku oraz prawid?owo?ci jego wype?nienia. W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny, pracownik informuje wnioskodawc? o konieczno?ci uzupe?nienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji. Nieuzupe?nienie braków w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 

§ 10

 

1.      Student studiów stacjonarnych znajduj?cy si? w trudnej sytuacji materialnej mo?e otrzymywa? stypendium mieszkaniowe z tytu?u:

1)      zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym ni? dom studencki, je?eli codzienny dojazd z miejsca sta?ego zamieszkania do uczelni uniemo?liwia?by lub w znacznym stopniu utrudnia?by mu studiowanie,

2)      zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym ni? dom studencki w przypadkach, o których mowa w pkt. 1, niepracuj?cego ma??onka i dzieci studenta.

2.      Student studiów stacjonarnych ubiegaj?cy si? o stypendium, o którym mowa w ust. 1, z tytu?u zamieszkiwania w obiekcie innym ni? dom studencki, do wniosku o przyznanie stypendium mieszkaniowego do??cza kopi? umowy najmu lokalu oraz dokument potwierdzaj?cy tymczasowe zameldowanie. Powy?szy wymóg stosuje si? odpowiednio do przyznania stypendium mieszkaniowego za wspólne zakwaterowanie niepracuj?cego ma??onka i dzieci studenta.

3.      Student ma obowi?zek powiadomi? Wydzia?ow? Komisj? Stypendialn?, przyznaj?c? stypendium mieszkaniowe o :

1)      utracie przez niego lub któr?kolwiek z osób, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 tytu?u prawnego do zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym ni? dom studencki,

2)      podj?ciu pracy przez ma??onka, je?li student pobiera ?wiadczenie na podstawie ust. 1 pkt. 2 .

 

§ 11

 

1.      Wysoko?? ?redniego miesi?cznego dochodu netto na jedn? osob? w rodzinie studenta ustala si? na zasadach okre?lonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o ?wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z pó?n. zm., z uwzgl?dnieniem ust. 2, pkt. 1 niniejszego Regulaminu), z zastrze?eniem, ?e do dochodu nie wlicza si?:

1)      dochodów, o których mowa w ust. 2 pkt.1 lit. c, je?eli student jest samodzielny finansowo,

2)      ?wiadcze?, o których mowa w § 1 ust. 2,

3)      ?wiadcze? otrzymywanych na podstawie Dzia?ania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”,

4)      ?wiadcze? pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 wrze?nia 1991 r. o systemie o?wiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z pó?n. zm.).

2.      Przeci?tny miesi?czny dochód przypadaj?cy na osob? w rodzinie studenta ustala si? na podstawie:

1)      o?wiadczenia studenta zawartego we wniosku stypendialnym o liczbie cz?onków rodziny, do której zalicza si?:

a.       studenta,

b.      ma??onka studenta, a tak?e b?d?ce na utrzymaniu studenta lub jego ma??onka dzieci niepe?noletnie, dzieci pobieraj?ce nauk? do 26 roku ?ycia, a je?eli 26 rok ?ycia przypada w ostatnim roku studiów, do ich uko?czenia, oraz dzieci niepe?nosprawne bez wzgl?du na wiek,

c.       rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i b?d?ce na ich utrzymaniu dzieci niepe?noletnie, dzieci pobieraj?ce nauk? do 26 roku ?ycia, a je?eli 26 rok ?ycia przypada w ostatnim roku studiów, do ich uko?czenia, oraz dzieci niepe?nosprawne bez wzgl?du na wiek,

2)      za?wiadcze? o dochodzie ka?dego cz?onka rodziny podlegaj?cego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, wydanych przez w?a?ciwy urz?d skarbowy, zawieraj?cy informacje o:

a.       dochodzie,

b.      wysoko?ci sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne odliczonych od dochodu,

c.       wysoko?ci sk?adek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku,

d.      wysoko?ci nale?nego podatku,

3)      o?wiadcze? i za?wiadcze? o dochodzie ka?dego cz?onka rodziny niepodlegaj?cego opodatkowaniu podatkiem dochodowym,

4)      o?wiadcze? o deklarowanych dochodach osi?ganych przez osoby podlegaj?ce przepisom o zrycza?towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi?ganych przez osoby fizyczne zawieraj?cych w szczególno?ci informacje o:

a.       wysoko?ci dochodu,

b.      wysoko?ci sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne odliczonych od dochodu,

c.       wysoko?ci sk?adek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku,

d.      wysoko?ci i formie op?acanego podatku dochodowego,

e.       wysoko?ci dochodu po odliczeniu nale?nych sk?adek i podatku,

5)      dokumentów niezb?dnych do ustalenia prawa do stypendium, w tym:

a.       za?wiadczenia o ucz?szczaniu rodze?stwa studenta oraz dzieci studenta lub dzieci jego wspó?ma??onka do szko?y lub szko?y wy?szej,

b.      prawomocnego wyroku s?du rodzinnego orzekaj?cego rozwód lub separacj? studenta lub rodziców (prawnych opiekunów) studenta,

c.       za?wiadcze? z urz?du pracy o zarejestrowaniu b?d? nie zarejestrowaniu cz?onka rodziny studenta lub studenta jako osoby bezrobotnej oraz o wysoko?ci przyznanego zasi?ku,

d.      prawomocnego wyroku s?du rodzinnego orzekaj?cego alimenty lub sporz?dzonej notarialnie ugody w sprawie wysoko?ci alimentów.

3.      W przypadku, gdy cz?onek rodziny przebywa w instytucji zapewniaj?cej ca?odobowe utrzymanie i ponosi op?at? za ten pobyt, od dochodu rodziny odejmuje si? kwot? ponoszonej op?aty i nie ujmuje si? tej osoby w sk?adzie rodziny studenta.

4.      W przypadku, gdy cz?onek rodziny studenta przebywa w instytucji zapewniaj?cej ca?odobowe utrzymanie i nie ponosi op?aty za pobyt, ustalaj?c dochód rodziny w przeliczeniu na osob? nie uwzgl?dnia si? osoby przebywaj?cej w instytucji zapewniaj?cej ca?odobowe utrzymanie.

5.      W przypadku, gdy rodzina studenta utrzymuje si? z gospodarstwa rolnego, dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala si? na podstawie powierzchni u?ytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysoko?ci przeci?tnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, og?aszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z pó?n. zm.).

6.      W przypadku, gdy rodzina studenta utrzymuje si? z gospodarstwa rolnego oraz uzyskuje pozarolnicze dochody, dochody te sumuje si?.

7.      W przypadku osób rozliczaj?cych si? z podatku na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza?towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi?ganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z pó?n. zm.), uwzgl?dnia si? dochód deklarowany w o?wiadczeniu.

8.      W przypadku utraty dochodu, prawo do stypendium socjalnego ustala si? na wniosek studenta na podstawie dochodu rodziny pomniejszonego o utracony dochód, a w przypadku uzyskania dochodu, na podstawie dochodu rodziny powi?kszonego o uzyskany dochód.

9.      Student jest samodzielny finansowo, je?eli on lub jego ma??onek spe?nia ??cznie nast?puj?ce warunki:

1)      posiada? sta?e ?ród?o dochodów w ostatnim roku podatkowym,

2)      posiada sta?e ?ród?o dochodów w roku bie??cym,

3)      jego miesi?czny dochód w wymienionych okresach nie jest mniejszy od minimalnego wynagrodzenia za prac? pracowników, og?aszanego na podstawie odr?bnych przepisów,

4)      nie z?o?y? o?wiadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami b?d? jednym z nich.

10.  Wysoko?? dochodu na cz?onka rodziny w przypadku ma??e?stw studenckich, tj. takich, w których obydwoje ma??onkowie s? studentami, ustalana jest oddzielnie dla ka?dego z ma??onków na podstawie dochodów rodziców, z zastrze?eniem postanowie? ust. 9.

11.  Je?eli ma??onek studenta nie b?d?cy studentem nie uzyskuje ?adnych dochodów, sytuacj? materialn? studenta okre?la si? na podstawie dochodów jego rodziców, z zastrze?eniem postanowie? ust. 9.

12.  Je?eli w rodzinie studenta jest dziecko wychowywane przez jednego z rodziców, na które nie zosta?o zas?dzone ?wiadczenie alimentacyjne od drugiego z rodziców (chyba, ?e drugi z rodziców dziecka nie ?yje, ojciec dziecka jest nieznany lub powództwo o ustalenie ?wiadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zosta?o oddalone), sytuacj? materialn? studenta okre?la si? na podstawie dochodów jego rodziców bez wliczania osoby dziecka do rodziny studenta.

13.  W przypadku zmiany sytuacji materialnej, student jest zobowi?zany do niezw?ocznego powiadomienia pracownika dziekanatu oraz ponownego z?o?enia w?a?ciwych dokumentów.

 

§ 12

 

1.      W sytuacjach budz?cych w?tpliwo?ci odno?nie wiarygodno?ci przedstawionych dokumentów, o mo?liwo?ci przyznania stypendium socjalnego, stypendium na wy?ywienie i stypendium mieszkaniowego decyduje trudna sytuacja materialna studenta, znajduj?ca potwierdzenie w ocenie ?rodowiska, dokonana na podstawie wywiadu ?rodowiskowego, przeprowadzonego przez komisj? stypendialn?.

2.      Sytuacj? materialn? studenta i rodziny studenckiej ocenia si?, uwzgl?dniaj?c obowi?zek alimentacyjny rodziców (prawnych opiekunów) wobec dzieci.

3.      W przypadku przed?o?enia wyroku s?du o przyznaniu i wysoko?ci alimentów lub ugody s?dowej wydanej wcze?niej ni? przed trzema laty, student sk?ada pisemne o?wiadczenie, ?e zosta? uprzedzony o odpowiedzialno?ci karnej za pope?niane przest?pstwa z art. 286 § 1 k.k. Je?eli kwota otrzymywanych alimentów jest ni?sza od kwoty podanej w wyroku s?du lub ugodzie s?dowej, nale?y przed?o?y? przekazy lub przelewy pieni??ne potwierdzaj?ce otrzymywanie alimentów lub za?wiadczenie komornika o cz??ciowej lub ca?kowitej bezskuteczno?ci egzekucji.

4.      W uzasadnionych przypadkach mo?na ??da? od studenta innych dokumentów, okre?laj?cych sytuacj? materialn?.

5.      Fakt samodzielnego zamieszkiwania ma??e?stwa studenckiego lub studenta poza domem rodzinnym, nie zwalnia ich rodzin od obowi?zku alimentowania w okresie studiów. Nie stanowi równie? podstawy do uznania dochodowo?ci tych studentów za zerow?.

 

§ 13

 

W przypadku podania nieprawdziwych danych, maj?cych wp?yw na ustalenie wysoko?ci stypendiów, student ponosi odpowiedzialno?? karn? i odpowiedzialno?? dyscyplinarn?.

 

ROZDZIA? IV

STYPENDIA SPECJALNE DLA OSÓB NIEPE?NOSPRAWNYCH

 

§ 14

 

1.      Stypendium specjalne dla osób niepe?nosprawnych mo?e otrzyma? student z tytu?u niepe?nosprawno?ci potwierdzonej orzeczeniem w?a?ciwego organu.

2.      Warunkiem ubiegania si? o stypendium jest z?o?enie w dziekanacie wniosku z do??czonym orzeczeniem ustalaj?cym stopie? niepe?nosprawno?ci.

3.      Stypendium przyznaje si? od miesi?ca, w którym zosta? z?o?ony wniosek.

4.      W przypadku up?ywu okresu wa?no?ci orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, wyp?ata ?wiadczenia zostaje zawieszona od nast?pnego miesi?ca. Wznowienie wyp?aty stypendium nast?puje po dostarczeniu przez studenta nowego orzeczenia. Wyrównanie stypendium za okres zawieszenia nast?puje w przypadku kontynuacji poprzedniego orzeczenia.

 

ROZDZIA? V

STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE LUB SPORCIE

 

§ 15

 

1.      Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie mo?e otrzyma? student, który uzyska? za poprzedni rok studiów wysok? ?redni? ocen lub osi?gn?? wysokie wyniki sportowe we wspó?zawodnictwie mi?dzynarodowym lub krajowym.

2.      Podstaw? do uzyskania stypendium za wyniki w nauce lub sporcie w cz??ci odnosz?cej si? do nauki, jest ?rednia ocen z egzaminów i zalicze? przedmiotów nieko?cz?cych si? egzaminem.

3.      Stypendium otrzymuje 20% najlepszych studentów na danym roku i kierunku studiów ze ?redni? nie ni?sz? ni? 3,5.

4.      Ostatecznej klasyfikacji do 20% grupy najlepszych studentów dokonuj? Wydzia?owe Komisje Stypendialne maj?c na wzgl?dzie sprawiedliwy podzia? ?rodków i zrównanie kwot stypendiów za podobne osi?gni?cia w nauce.

5.      Próg 20% mo?e by? zwi?kszony przez Wydzia?ow? Komisj? Stypendialn? maksymalnie do 25% w przypadku, gdy tak? sam? ?redni? ocen uprawniaj?c? do przyznania stypendium ma wi?ksza liczba studentów.

6.      Przepisu ust. 3 w zakresie okre?laj?cym limit 20% nie stosuje si? w przypadku, gdy liczba studentów ze ?redni? ocen nie ni?sz? ni? 3,5 nie stanowi grupy 20% najlepszych studentów na danym roku i kierunku studiów.

7.      Student ubiegaj?cy si? o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub sporcie w cz??ci odnosz?cej si? do nauki, sk?ada we w?a?ciwym dziekanacie wniosek z obliczon? ?redni? arytmetyczn? ocen za dany rok wraz z indeksem, a ubiegaj?c si? o stypendium za wyniki w nauce lub sporcie w cz??ci odnosz?cej si? do sportu wniosek z dokumentacj? potwierdzaj?c? osi?gni?cia sportowe, w terminach:

1)      do 31 pa?dziernika – je?eli nauk? w danym roku akademickim rozpoczyna si? w semestrze zimowym,

2)      do 1 marca – je?eli nauk? w danym roku akademickim rozpoczyna si? w semestrze letnim na studiach drugiego stopnia magisterskich.

 

§ 16

 

1.      Studentowi otrzymuj?cemu stypendium ministra za osi?gni?cia w nauce lub stypendium ministra za wybitne osi?gni?cia sportowe nie przys?uguje stypendium za wyniki w nauce lub sporcie ze ?rodków uczelni.

2.      Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie w cz??ci odnosz?cej si? do nauki na pierwszym roku studiów drugiego stopnia, kontynuowanych bezpo?rednio po studiach pierwszego stopnia (rozpocz?tych w ci?gu roku od uko?czenia studiów pierwszego stopnia – co oznacza, ?e od dnia egzaminu dyplomowego ko?cz?cego studia pierwszego stopnia do dnia rozpocz?cia studiów drugiego stopnia nie up?yn??o wi?cej ni? 365 dni), oblicza si? na podstawie ?redniej ocen z dwóch ostatnich semestrów studiów, a w cz??ci odnosz?cej si? do sportu przyznaje si? na podstawie wyników sportowych osi?gni?tych na dwóch ostatnich semestrach studiów pierwszego stopnia. W przypadku gdy studia drugiego stopnia rozpoczynaj? si? w semestrze letnim danego roku akademickiego, stypendium przydzielane jest na okres semestru letniego.

3.      W przypadku jednoczesnego osi?gania wysokich wyników w nauce i sporcie, student mo?e otrzyma? stypendium za wyniki w nauce podwy?szone o kwot? stypendium za wyniki w sporcie.

4.      Studentowi wznawiaj?cemu studia mo?e by? przyznane stypendium za wyniki w nauce lub sporcie po zaliczeniu roku akademickiego, na którym wznowi? studia.

5.      Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie nie mo?e by? przyznane studentowi powtarzaj?cemu semestr albo rok oraz przebywaj?cemu na urlopie zdrowotnym, okoliczno?ciowym i specjalnym w wymiarze czasowym okre?lanym jako d?ugoterminowy.

6.      Je?eli student uzyska zgod? na powtarzanie semestru albo roku lub na urlop, o którym mowa w ust. 5 w trakcie roku akademickiego, w którym przyznano mu stypendium za wyniki w nauce lub sporcie, wyp?at? stypendium wstrzymuje si?. Po powrocie studenta z powtarzania lub urlopu wyp?at? stypendium za wyniki w nauce lub sporcie wznawia, wy??cznie na wniosek studenta z?o?ony do Uczelnianej Odwo?awczej Komisji Stypendialnej za po?rednictwem Wydzia?owej Komisji Stypendialnej, w wysoko?ci zgodnej z decyzj? o przyznaniu stypendium.

7.      ??czny okres wyp?acania stypendium przed i po wznowieniu wyp?aty jest równy okresowi, na który stypendium zosta?o przyznane.

 

§ 17

 

1.      Minimalna kwota stypendium za wyniki w nauce lub sporcie w cz??ci odnosz?cej si? do nauki, wynosi 50% najwy?szego stypendium za wyniki w nauce.

2.      Osoby, które osi?gn??y ?redni? ocen powy?ej 3,5 , otrzymuj? stypendia w zale?no?ci liniowej od 50% do 100% po uwzgl?dnieniu posiadanych ?rodków, liczby studentów, liczby studentów uprawnionych oraz ?redniej ocen za okres obliczeniowy.

 

§ 18

 

1.      W ?redniej ocen za dany rok akademicki, jako podstaw? stypendium za wyniki w nauce lub sporcie w cz??ci odnosz?cej si? do nauki, uwzgl?dnia si? oceny z egzaminów i zalicze? przedmiotów nie ko?cz?cych si? w danej sesji egzaminem, okre?lonych w planie studiów.

2.      W ?redniej ocen uwzgl?dnia si? oceny z:

1)      przedmiotów realizowanych zgodnie z planem i programem studiów,

2)      wybranego j?zyka (j?zyków),

3)      przedmiotów zakwalifikowanych przez dziekana jako ró?nice programowe,

4)      przedmiotów wybranych z uczelnianej oferty kszta?cenia zawodowego, spo?ecznego, humanistycznego i etycznego - wpisane w program,

5)      przedmiotów powtarzanych - w przypadku wpisu warunkowego na semestr.

3.      W ?redniej ocen nie uwzgl?dnia si? ocen z przedmiotów:

1)      realizowanych z wyprzedzeniem,

2)      drugiej specjalno?ci lub kierunku,

3)      kszta?cenia pedagogicznego w Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego,

4)      wychowania fizycznego,

5)      praktyk zawodowych.

4.      ?redni? ocen ustala si? uwzgl?dniaj?c wszystkie oceny z przedmiotów, o których mowa w ust. 2, wliczaj?c ka?d? ocen? niedostateczn? i otrzyman? sum? dziel?c przez liczb? ocen.

5.      W przypadku braku zaliczenia przedmiotu, b?d? nie zdania egzaminu kwalifikuj?cego do powtórzenia przedmiotu bez konieczno?ci powtarzania semestru (przedmiot niesekwencyjny) – w ?redniej uwzgl?dnia si? zero punktów.

6.      ?rednia ocen za semestr zaliczony warunkowo sk?ada si? z:

1)      ocen przedmiotów powtarzanych,

2)      ocen przedmiotów, które obejmuje semestr - pod warunkiem, ?e zosta?y one wcze?niej zaliczone.

7.      ?redni? ocen do celów stypendialnych wylicza student samodzielnie. Weryfikacji wyliczonej przez studenta ?redniej ocen dokonuje wyznaczony pracownik dziekanatu.

8.      W uzasadnionych przypadkach komisja stypendialna mo?e zarz?dzi? dodatkowe potwierdzenie ?redniej ocen do celów pomocy materialnej.

 

§ 19

 

1.      Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie w cz??ci odnosz?cej si? do sportu mo?e otrzyma? student, który osi?gn?? wysokie wyniki sportowe we wspó?zawodnictwie mi?dzynarodowym lub krajowym.

2.      Stypendium, o którym mowa w ust. 1 przyznaje Uczelniana Odwo?awcza Komisja Stypendialna.

3.      Uczelniana Odwo?awcza Komisja Stypendialna przyznaj?c stypendium, o którym mowa w ust. 1, uwzgl?dnia nienagann? postaw? studenta oraz szczebel, na jakim wyniki sportowe zosta?y zdobyte.

4.      Uczelniana Odwo?awcza Komisja Stypendialna po konsultacjach z przedstawicielem Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Akademickiego Zwi?zku Sportowego UWM, ustala na pierwszym posiedzeniu w danym roku akademickim kategorie poszczególnych progów, w jakich przyznawane b?d? stypendia o których mowa w ust. 1 .

5.      Wysoko?ci stypendiów w kategoriach poszczególnych progów okre?la Uczelniana Odwo?awcza Komisja Stypendialna na pocz?tku roku akademickiego.

6.      Student ubiegaj?cy si? o stypendium musi systematycznie uczestniczy? w zaj?ciach sportowych.

7.      Student zawieszony w prawach zawodnika traci prawo do stypendium z chwil? uprawomocnienia si? decyzji.

8.      Studentowi, który nie otrzyma? stypendium, o którym mowa w ust. 1 przys?uguje prawo z?o?enia pisemnego odwo?ania od decyzji Uczelnianej Odwo?awczej Komisji Stypendialnej do Rektora w terminie czternastu dni od daty dor?czenia decyzji.

9.      Odwo?anie, o którym mowa w ust. 8 student sk?ada we w?a?ciwym dziekanacie.

 

§ 20

 

Student mo?e otrzymywa? tylko jedno z wymienionych stypendiów:

1)      stypendium za wyniki w nauce lub sporcie w cz??ci odnosz?cej si? do sportu,

2)      stypendium ministra za wybitne osi?gni?cia sportowe, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt. 2,

3)      stypendium przyznawane na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z pó?n. zm.).

 

ROZDZIA? V

ZAPOMOGI

 

§ 21

 

1.      Zapomoga jest form? dora?nej, bezzwrotnej pomocy dla studenta i mo?e by? przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalaz? si? przej?ciowo w trudnej sytuacji materialnej, któr? nale?y udokumentowa?.

2.      Student mo?e otrzyma? zapomog? dwa razy w roku akademickim.

3.      Student mo?e otrzyma? tylko jedn? zapomog? z tytu?u tego samego zdarzenia.

4.      W uzasadnionych przypadkach losowych zapomog? mo?e przyzna? Rektor.

 

ROZDZIA? VI

POSTANOWIENIA KO?COWE

 

§ 22

 

1.      ?wiadczenia pobrane na podstawie nieprawdziwych danych student zobowi?zany jest niezw?ocznie zwróci? na rachunek funduszu pomocy materialnej dla studentów.

2.      W przypadku bezpo?redniego przyczynienia si? studenta do uzyskania nienale?nych ?wiadcze? mo?e by? on zobowi?zany dodatkowo do uiszczenia odsetek ustawowych.

 

§ 23

 

1.      ?rodki finansowe na stypendia za wyniki w nauce lub sporcie w cz??ci odnosz?cej si? do nauki oraz zapomogi przyznawane s? wydzia?om na podstawie stanu osobowego studentów z miesi?ca listopada w danym roku akademickim.

2.      Niewykorzystane ?rodki b?d?ce w dyspozycji Uczelnianej Odwo?awczej Komisji Stypendialnej przekazywane s? na wydzia?y.

 

§ 24

 

1.      Regulamin obowi?zuje od 1 pa?dziernika 2007 roku.

2.      Zmiany tre?ci niniejszego Regulaminu dokonane mog? by? w porozumieniu z Samorz?dem Studenckim wy??cznie zarz?dzeniem Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

 

Uzgodniono:

 

Prorektor ds. Studenckich Prof. dr hab. Janusz Piechocki

Przewodnicz?ca Rady Uczelnianej Samorz?du Studenckiego Karolina Wojciechowska

 

informacj? wytworzono:

Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Irena Koz?owska

data wytworzenia:

01-10-2007 r.

 


Ta strona by?a odwiedzana 2913 razy (w tym z UWM 102 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-10-10
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Pawe? Harajda

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa